تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است اما محتوای اسلامی ندارند

۹۶/۰۷/۱۳ شماره 2293 ۲۲۹۳
شماره 2293 ۲۲۹۳
ندای وحدت شماره ۲۲۹۳ ۹۶/۰۷/۱۳