توجه به کیفیت در تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است

۹۶/۰۵/۰۵ شماره 2247 ۲۲۴۷
شماره 2247 ۲۲۴۷
ندای وحدت شماره ۲۲۴۷ ۹۶/۰۵/۰۵