تورم در دی ماه تک رقمی میشود

۹۴/۰۹/۱۵ شماره 669 ۶۶۹
شماره 669 ۶۶۹
نگین سیرجان شماره ۶۶۹ ۹۴/۰۹/۱۵