تورهای گردشگری معدن در استان کرمان راه اندازی میشود

۹۴/۱۱/۱۲ شماره 2257 ۲۲۵۷
شماره 2257 ۲۲۵۷
کرمان امروز شماره ۲۲۵۷ ۹۴/۱۱/۱۲