توزیع نامناسب جمعیت از واقعیت های تلخ کشور

۹۵/۰۸/۰۸ شماره 2068 ۲۰۶۸
شماره 2068 ۲۰۶۸
ندای وحدت شماره ۲۰۶۸ ۹۵/۰۸/۰۸