توسعه اقتصادی بم با احداث کارخانه فرآوری روی

۹۶/۰۶/۲۸ شماره 169 ۱۶۹

۱۶۹

۲۲
شماره 169 ۱۶۹
طلوع بم شماره ۱۶۹ ۹۶/۰۶/۲۸