توسعه اقتصادی کرمان با ایجاد کانون انرژی مرکزی

۹۶/۱۱/۱۶ شماره 97 ۹۷
شماره 97 ۹۷
اقتصاد کرمان شماره ۹۷ ۹۶/۱۱/۱۶