توسعه رودبارجنوب به قرارگاه خاتم النبیاء(ٌص) واگذار شد

۹۵/۰۴/۳۱ شماره 677 ۶۷۷
شماره 677 ۶۷۷
پیام ما شماره ۶۷۷ ۹۵/۰۴/۳۱