توسعه شهر باید متوازن باشد

۹۶/۰۳/۲۳ شماره 65 ۶۵
شماره 65 ۶۵
فردای کرمان شماره ۶۵ ۹۶/۰۳/۲۳