توصیه عطا احمدی در آیین آغاز ساخت وستان به مسئولان استان : خدا وکیلی با هم قهر نکنید

۹۴/۱۱/۱۴ شماره 558 ۵۵۸
شماره 558 ۵۵۸
پیام ما شماره ۵۵۸ ۹۴/۱۱/۱۴