توصیه های پلیس امنیت عمومی به متقاضیان پیاده روی اربعین

۹۶/۰۷/۲۳ شماره 2301 ۲۳۰۱
شماره 2301 ۲۳۰۱
ندای وحدت شماره ۲۳۰۱ ۹۶/۰۷/۲۳