توضیحات فرمانده انتظامی کرمان در باره قتل کودک هفت ساله

۹۵/۱۲/۰۱ شماره 2143 ۲۱۴۳

۲۱۴۳

۱۱۲
شماره 2143 ۲۱۴۳
ندای وحدت شماره ۲۱۴۳ ۹۵/۱۲/۰۱