توضیحات مسئول دفتر سیاسی فرمانداری نرماشیر در خصوص نصب اشتباه بنر های استقبال از ریاست جمهوری

۹۵/۰۲/۲۸ شماره 141 ۱۴۱

۱۴۱

۹۳
شماره 141 ۱۴۱
طلوع بم شماره ۱۴۱ ۹۵/۰۲/۲۸