توضیح شهردار کرمان در باره علت شیب تند زیر گذر جبلیه به اعضای شورای شهر

۹۵/۰۱/۱۷ شماره 593 ۵۹۳

۵۹۳

۵۱
شماره 593 ۵۹۳
پیام ما شماره ۵۹۳ ۹۵/۰۱/۱۷