توقف اجرای طرح توسعه صنعت فرش

۹۵/۰۳/۲۲ شماره 530 ۵۳۰
شماره 530 ۵۳۰
استقامت شماره ۵۳۰ ۹۵/۰۳/۲۲