توقف موقت طرح تقاطع غیر هم سطح طهماسب آباد

۹۴/۱۰/۱۹ شماره 512 ۵۱۲
شماره 512 ۵۱۲
استقامت شماره ۵۱۲ ۹۴/۱۰/۱۹