توقیف شعب موسسه اعتباری ثامن الحجج (ع) شایعه است

۹۴/۰۹/۰۳ شماره 502 ۵۰۲

۵۰۲

۸۱
شماره 502 ۵۰۲
پیام ما شماره ۵۰۲ ۹۴/۰۹/۰۳