تولید «اکسنت» و «الترا» از سال آینده در کرمان

۹۵/۱۲/۲۵ شماره 2161 ۲۱۶۱
شماره 2161 ۲۱۶۱
ندای وحدت شماره ۲۱۶۱ ۹۵/۱۲/۲۵