تولید 180 هزار خودرو در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم

۹۴/۱۱/۰۷ شماره 613 ۶۱۳
شماره 613 ۶۱۳
امیدکرمان شماره ۶۱۳ ۹۴/۱۱/۰۷