تولید 230 هزار تن پسته طی سال جاری در استان

۹۶/۰۵/۲۲ شماره 2260 ۲۲۶۰
شماره 2260 ۲۲۶۰
ندای وحدت شماره ۲۲۶۰ ۹۶/۰۵/۲۲