تکذیب بدهی 2هزار میلیارد تومانی گل گهر

۹۵/۱۱/۳۰ شماره 86 ۸۶
شماره 86 ۸۶
نسیم امید شماره ۸۶ ۹۵/۱۱/۳۰