تکذیب توقف پروژه میدان آزادی

۹۴/۰۸/۱۳ شماره 485 ۴۸۵

۴۸۵

۳۷
شماره 485 ۴۸۵
پیام ما شماره ۴۸۵ ۹۴/۰۸/۱۳