تکذیب شایعه وجود بیماری عفونی در گوشت مرغ

۹۴/۱۰/۱۷ شماره 535 ۵۳۵
شماره 535 ۵۳۵
پیام ما شماره ۵۳۵ ۹۴/۱۰/۱۷