تکذیب ماجرای مامور برق داعشی در کرمان

۹۵/۰۴/۱۴ شماره 665 ۶۶۵

۶۶۵

۴۰
شماره 665 ۶۶۵
پیام ما شماره ۶۶۵ ۹۵/۰۴/۱۴