تکلیف هیلت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس بزودی مشخص میشود

۹۵/۰۳/۱۸ شماره 643 ۶۴۳
شماره 643 ۶۴۳
پیام ما شماره ۶۴۳ ۹۵/۰۳/۱۸