تیم فوتسال رسالت منحل شد

۹۵/۰۳/۱۲ شماره 351 ۳۵۱
شماره 351 ۳۵۱
کرمان ورزشی شماره ۳۵۱ ۹۵/۰۳/۱۲