ثبت نام اولیه از واجدین شرایط تشرف به حج تمتع امسال آغار شد

۹۶/۰۱/۲۴ شماره 2170 ۲۱۷۰
شماره 2170 ۲۱۷۰
ندای وحدت شماره ۲۱۷۰ ۹۶/۰۱/۲۴