ثبت 70 زلزله در زرند طی 20 روز

۹۵/۰۸/۲۴ شماره 641 ۶۴۱
شماره 641 ۶۴۱
امیدکرمان شماره ۶۴۱ ۹۵/۰۸/۲۴