جابجایی استانداران و فرمانداران تا پایان شهریور انجام می شود

۹۶/۰۶/۰۶ شماره 2270 ۲۲۷۰
شماره 2270 ۲۲۷۰
ندای وحدت شماره ۲۲۷۰ ۹۶/۰۶/۰۶