جاده کرمان_بم بع از ده سال به طور کامل دو بانده شد

۹۵/۱۲/۰۹ شماره 155 ۱۵۵

۱۵۵

۱۱۶
شماره 155 ۱۵۵
طلوع بم شماره ۱۵۵ ۹۵/۱۲/۰۹۵


۱۱۶

PDF