جایزه باستانی پاریزی در حوزه تصویر گری از سال آینده اهدا می شود

۹۵/۱۰/۰۵ شماره 2104 ۲۱۰۴
شماره 2104 ۲۱۰۴
ندای وحدت شماره ۲۱۰۴ ۹۵/۱۰/۰۵