جایگاه کرمانی ها در رده بندی 500 غول اقتصاد ایران

۹۶/۱۲/۲۱ شماره 99 ۹۹
شماره 99 ۹۹
اقتصاد کرمان شماره ۹۹ ۹۶/۱۲/۲۱