جذب سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان

۹۶/۰۸/۰۶ شماره 196 ۱۹۶

۱۹۶

۱۶
شماره 196 ۱۹۶
هفتواد شماره ۱۹۶ ۹۶/۰۸/۰۶