جذب 541 میلیون دلار سرمایه خارجی

۹۶/۰۳/۳۰ شماره 74 ۷۳
شماره 74 ۷۳
اقتصاد کرمان شماره ۷۳ ۹۶/۰۳/۳۰