جذب 720 یوروفایناس در دوران تحریم

۹۶/۰۷/۲۵ شماره 84 ۸۴
شماره 84 ۸۴
اقتصاد کرمان شماره ۸۴ ۹۶/۰۷/۲۵