جزییات طرح ساخت پیشرفته ترین پتروشیمی ایران در کرمان توسط پروفسور زاهدی

۹۴/۰۹/۰۹ شماره 823 ۸۲۳
شماره 823 ۸۲۳
ذوالفقار شماره ۸۲۳ ۹۴/۰۹/۰۹