جعلی است و ربطی به ایشان ندارد

۹۴/۱۰/۲۲ شماره 539 ۵۳۹
شماره 539 ۵۳۹
پیام ما شماره ۵۳۹ ۹۴/۱۰/۲۲