جلال پور رئیس افتخاری اتاق بازرگانی

۹۵/۰۵/۲۰ شماره 693 ۶۹۳

۶۹۳

۲۲
شماره 693 ۶۹۳
پیام ما شماره ۶۹۳ ۹۵/۰۵/۲۰