جلسه سند امنیت آب استان کرمان با حضور استاندار کرمان برگزار شد

۹۵/۱۰/۰۶ شماره 2105 ۲۱۰۵
شماره 2105 ۲۱۰۵
ندای وحدت شماره ۲۱۰۵ ۹۵/۱۰/۰۶