جلسه شورای شهر کرملن برگزار شد: جلسه ای ارام با حداقل حضور

۹۶/۰۲/۱۶ شماره 175 ۱۷۵
شماره 175 ۱۷۵
هفتواد شماره ۱۷۵ ۹۶/۰۲/۱۶