جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان با صدور بیانیه ای مطرح کرد : نگرانی از ترکیب احتمالی کابینه دوازدهم

۹۶/۰۵/۱۴ شماره 583 ۵۸۳
شماره 583 ۵۸۳
استقامت شماره ۵۸۳ ۹۶/۰۵/۱۴