جمعیت ملاک راه اندازی مترو نیست

۹۵/۱۰/۰۷ شماره 52 ۵۲
شماره 52 ۵۲
فردای کرمان شماره ۵۲ ۹۵/۱۰/۰۷