جمع اوری 43 میلیارد تومان فطریه

۹۶/۰۴/۱۳ شماره 2230 ۲۲۳۰
شماره 2230 ۲۲۳۰
ندای وحدت شماره ۲۲۳۰ ۹۶/۰۴/۱۳