جملاتی که باعث شداحمدی نژاد از جهانگیری شکایت کند

۹۴/۰۷/۱۱ شماره 459 ۴۵۹

۴۵۹

۵۶
شماره 459 ۴۵۹
پیام ما شماره ۴۵۹ ۹۴/۰۷/۱۱