جنگ قبیله ها(کلش او کلنز)

۹۴/۰۸/۱۳ شماره 485 ۴۸۵

۴۸۵

۳۶
شماره 485 ۴۸۵
پیام ما شماره ۴۸۵ ۹۴/۰۸/۱۳