جهانگیری : ارائه برنامه های غیرواقعی در زمینه اشتغال پذیرفتنی نیست

۹۶/۰۲/۱۹ شماره 71 ۷۱
شماره 71 ۷۱
اقتصاد کرمان شماره ۷۱ ۹۶/۰۲/۱۹