جوابیه سردار حسین چناریان نخعی عضو شورای اسلامی شهر کرمان به مطالب منتشر شده از سوی محمد سام

۹۶/۰۹/۱۱ شماره 201 ۲۰۱

۲۰۱

۲۶
شماره 201 ۲۰۱
هفتواد شماره ۲۰۱ ۹۶/۰۹/۱۱