جوابیه شرکت پیمان کار پل سیدی؛ خلع یدی صورت نخواهد گرفت

۹۵/۰۲/۳۰ شماره 629 ۶۲۹
شماره 629 ۶۲۹
پیام ما شماره ۶۲۹ ۹۵/۰۲/۳۰