حاج جعفری:بعضی ها برای فوتبال دایه ی مهربانتر از مادر شده اند

۹۵/۰۸/۰۹ شماره 1 ۱
شماره 1 ۱
آفاق ورزشی شماره ۱ ۹۵/۰۸/۰۹