حاج جعفری: به فوتبال جنوب اهتمام ویژه ای داشته ام

۹۶/۰۷/۰۵ شماره 25 ۲۵
شماره 25 ۲۵
آفاق ورزشی شماره ۲۵ ۹۶/۰۷/۰۵